Omdat we duidelijk willen zijn naar enerzijds onze vrijwilligers, instructeurs, trainers en beroepskrachten en anderzijds naar onze deelnemers en klanten stellen we een aantal gedragsregels vast die gelden voor iedereen die op welke manier dan ook actief is bij Y Camps tijdens kampen, reizen, trainingen en zomerweken. Deze gedragsregels zijn een aanvulling, niet een vervanging, op het Wetboek van Strafrecht.

A. Omgaan met de identiteit van Y Camps

Alle begeleiders dienen de identiteit van Y Camps te respecteren als uitgangspunt voor het werk.
De Y Camps identiteit in 10 zinnen:
1. Samen zorgen we voor veiligheid, plezier en ontspanning.
2. Samen zorgen we voor een (gelijk)waardige en respectvolle manier van omgaan met elkaar.
3. Iedereen telt mee. Iedereen is gelijk. Er wordt gekeken naar (de inzet van) mogelijkheden.
4. Het werk wordt (vooral) gedaan door de vrijwilligers die worden ondersteund door een beroepskracht.
5. Iedereen krijgt de kans om dingen te leren en zichzelf verder te ontwikkelen.
6. Iedereen heeft een lerende houding en staat open voor feedback.
7. Iedereen is betrokken bij het organiseren van een betere wereld.
8. Iedereen wil eigen verantwoordelijkheid ontdekken, anderen daarbij betrekken en samen deze verantwoordelijkheid oppakken.
9. We staan open voor nieuwe mogelijkheden, samenwerking, grensverleggende en innovatieve ideeën van vrijwilligers of andere betrokkenen.
10. Op een spontane en vrijblijvende wijze gaan aandacht voor zingeving, creativiteit, persoonlijke groei en zorg voor de wereld hand in hand.

B. Omgang met elkaar

1. Algemeen

1. Ontdek, accepteer en respecteer elkaars unieke mogelijkheden en zet ze in waar het de groep ten goede komt.
2. ‘De één acht de ander uitnemender dan zichzelf’, maar cijfert zichzelf ook niet weg. Iedereen is erop gericht om elkaars sterke punten in te schakelen en deze kunde over te dragen aan anderen die hierin willen leren, maar alleen daar waar dat de groep als geheel ten goede komt.
3. Let op je taalgebruik: niet schelden, vloeken, racistische, seksistische of kwetsende opmerkingen maken.
4. Mensen zijn sociale wezens en hebben een natuurlijke behoefte aan intimiteit, geborgenheid en aanraking. Spontaan fysiek contact en spel is gewenst zolang er op geen enkele wijze dwang of druk van de deelnemer(s) of begeleider(s) bij plaats vindt. Lichamelijkheid, stoeien, tegen elkaar aanzitten, onder een zeiltje slapen, als haringen in een zeilboot of op een vlot zitten, het kan allemaal horen bij een geslaagd zomerkamp of jongerenreis. Belangrijk voor de begeleiding is om het spel af te stemmen op de groepsfase waarin de groep en individuen in de groep zich bevinden, zoals te lezen is in de pedagogische aanpak.
5. Wees zelf terughoudend in fysiek contact met deelnemers. Een arm van een begeleider om de schouder van deelnemers (kinderen en jongeren) is gewenst als het ondersteunend en vriendschappelijk is en er geen sensueel of seksueel verband kan worden gelegd, door wie dan ook. Daarom vragen wij aan begeleiders om uiterst terughoudend te zijn in taal, spel, rituelen en gebruiken die als intiem kunnen worden uitgelegd, seksueel of sensueel zijn.
6. Ondersteun in alle gevallen actief de (lichamelijke) integriteit van elkaar. Bespreek met de begeleiders vooraf waar de grens ligt bij douchen, zwemmen en tekencontrole. Vraag de deelnemer om zelf een begeleider of deelnemer te kiezen voor een tekencontrole. Geef een deelnemer de keuze om zelf een teek te verwijderen. Vraag de deelnemer wie een teek op een intieme plek mag verwijderen en biedt actief aan dat ook een dokter dit doen kan.
7. De begeleider heeft de plicht om de jongere naar vermogen te beschermen tegen elke vorm van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik door derden. Bij vermoedens wordt contact gezocht met een beroepskracht van Y Camps of contact gezocht met een vertrouwenspersoon. (zie H)

2. Begeleiders onder elkaar

1. Geef elkaar steun bij de vorming van een stafteam. Overleg met elkaar over keuzes.
2. Geef gezag aan de hoofdleider bij het maken van keuzes.
3. Wees actief betrokken bij de dagelijkse korte evaluatie. Noem positieve en verbeterpunten.
4. Zorg dat eventuele bestaande of ontstane intieme relaties tussen stafleden op geen enkele wijze invloed hebben op de onderlinge verhoudingen in de groep.

3. Begeleiders en deelnemers

1. Accepteer deelnemers zoals ze zijn en richt je activiteiten zo in dat de kwaliteiten van deelnemers tot hun recht komen. Wees altijd bereid om je te verantwoorden over gemaakte keuzes die misschien onlogisch lijken.
2. Als begeleider heb je een duidelijke verantwoordelijkheid en voorbeeldrol voor de deelnemers, uiteraard is die mede afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers. Een pedagogische aanpak is hierbij leidraad. Lees deze voor aanvang van het kamp door en handel hiernaar.
3. Jij bent er voor de deelnemers en niet andersom. De belangrijkste taak van de begeleiders is: zorgen voor veiligheid, plezier en ontspanning.
4. Begeleider en deelnemer ontmoeten elkaar op neutrale, openlijke ruimtes in het zicht van andere begeleiders (en/of deelnemers). Een begeleider is nooit alleen met een deelnemer in een afgesloten ruimte.
5. Neem problemen van deelnemers serieus, zeg nooit dat je iets geheim houdt. Deel eventuele problemen met medestafleden, coach, beroepskracht en/of ouders/verzorgers.
6. Je bent geen maatschappelijk werker, dus wees terughoudend met goede adviezen en raadgevingen. Je bent nooit verantwoordelijk voor nazorg. Maak dus geen afspraken als het kamp/de reis is afgelopen. Jouw karwei is om mensen van hun vakantie te laten genieten. Jij brengt een beroepskracht van de Y Camps op de hoogte als er een risico wordt vermoed waaraan de deelnemer of een begeleider wordt blootgesteld. Het landelijk bureau staat je vanzelfsprekend bij als je er niet uitkomt.
7. Ga tijdens de vakantie nooit een relatie aan met een deelnemer. Je bent begeleider (van een groepsreis, kamp, of (team)training) en de groep gaat voor.
8. Vertrouwelijke informatie dient vertrouwelijk te blijven. Als je iets hebt gehoord dat van algemeen belang is, overleg dan met de hoofdleider. Zeg nooit tegen een deelnemer dat je iets geheim houdt.
9. De begeleider krijgt of geeft nooit een (im)materiële vergoeding ergens voor.
10. De begeleider leent geen geld van of aan de deelnemer.
11. De begeleider geeft nooit zijn privégegevens aan een deelnemer. Tenzij ouders / verzorgers en/of een beroepskracht van Y Camps daarvan op de hoogte is.
12. Er wordt door begeleiders nooit informatie aan derden verstrekt over de deelnemer. Tenzij het een noodsituatie betreft zoals: arts, ziekenhuis, ongeval, etc.
13. Voor het naar huis sturen van deelnemers lees het protocol: “Naar huis sturen”.
14. De algemene regel is dat in onze kampen en reizen niet gemengd wordt geslapen:

  • a. Deze regel dient in kampen met deelnemers onder 18 jaar goed door de begeleiding te worden gehandhaafd. Uitzonderingen op de regel dienen in goed overleg met de stafleden worden genomen.
    b. Tijdens kampen met deelnemers van 18 jaar en ouder is deze regel uitgangspunt voor een gesprek, indien deze zaak ter discussie wordt gesteld. De begeleider is eerder gesprekspartner dan politieagent.
    c. Mocht in goed, open en zorgvuldig overleg met de deelnemers van deze regel worden afgeweken, dan kan dat alleen als iedereen het zonder dwang met een oplossing eens is en het geheel geen afbreuk doet aan het groepskarakter van de activiteit en reis. Gemengd slapen mag alleen als er ook staf bij slaapt en als ouders / verzorgers op de hoogte zijn of uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

C. Gedragsregels ten aanzien van veiligheid en activiteiten

1. Als begeleider ben je verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de deelnemers. Dit houdt in dat jouw gezondheidstoestand (zowel fysiek als psychisch) geen risico’s mag meebrengen voor de gezondheid of veiligheid van de deelnemers of de andere begeleiders. Een reis of zomerkamp is inspannend, denk je dat vermoeidheid een risico kan zijn, overleg dit dan vooraf met een beroepskracht of met de hoofdleiding. Op tijd naar bed doet wonderen.
2. Bij alle activiteiten staat de veiligheid van de deelnemers, de overige mensen en je eigen veiligheid voorop. Ga daarom altijd eerst na welke materialen nodig zijn om de veiligheid van de activiteit te waarborgen. (bijv. zwemvesten, afspraken over regels, EHBO, veiligheidshesjes, etc.) Laat je informeren door deskundigen over het gebruik van veiligheidsmaterialen. Houd rekening met het weer bij activiteiten. Deelnemers onder de 16 jaar moeten verplicht een veiligheidsvest dragen bij het fietsen.
3. Als je auto rijdt met deelnemers, let dan op regels zoals het gebruiken van autogordels, kinderen onder 12 jaar niet voorin, etc. Neem de maximale snelheid in acht! Alcoholgebruik is daarbij verboden.
4. Regel vooraf wie de EHBO verzorgt. Deze begeleider is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van eerste hulp materiaal en de uitgifte van pijnstillers. Bij ongeval of ziekte geen risico nemen en niet aarzelen een dokter te raadplegen. Bij elke activiteit moet een EHBO-kist aanwezig zijn. Zorg dat je als begeleider altijd direct kunt ingrijpen bij elke activiteit.
5. Veroorzaak met activiteiten geen overlast voor en houd rekening met andere mensen.
6. Ziekenhuisbezoek wordt altijd gemeld (mobiel, sms, mail, etc.) aan een beroepskracht en na overleg met de beroepskracht wordt het gemeld aan ouders of verzorgers.
7. Rondom medicijngebruik worden afspraken gemaakt.

D. Omgaan met voeding en genotmiddelen

1. Zorg voor een verantwoorde voeding, daarbij behoort een warme maaltijd per dag.
2. Zorg zeker in kinderkampen voor aardappels, groente en vlees. Leef je niet uit in je eigen hobby’s.
3. Houd rekening met vegetariërs en met eventuele andere voedingsgewoonten. Ga voor het kamp na of er deelnemers zijn met dieetvoorschriften (zie hiervoor de inschrijfformulieren).
4. Het algemene standpunt van Y Camps over genotsmiddelen is dat alles wat iemand op korte of langere termijn de gezondheid schaadt niet wordt aangeboden. Ook mag niemand gestimuleerd worden in het gebruik van dit soort genotsmiddelen. Daaronder vallen roken, alcoholgebruik, drugsgebruik en andere schadelijke middelen.
5. Stafleden hebben een voorbeeldfunctie waardoor ook zij geen genotsmiddelen tot zich nemen.
6. Gebruik van soft-, harddrugs en wapens is (zeer zeker) verboden. Jongeren die drugs en/of wapens hebben meegenomen, gekocht of gebruikt tijdens de vakantie moeten naar huis. Zie protocol “Naar huis sturen”. Ook wordt een beroepskracht van Y Camps ingelicht en kan er melding worden gedaan bij de politie.

E. Omgaan met het milieu

1. Houd je aan de regels die door de eigenaar van de percelen die je gebruikt, zijn gesteld.
2. Gebruik in de natuur wegen en paden. Overleg met de terreineigenaar over het gebruik van een perceel voor een bos- of terreinspel.
3. Laat geen troep achter in de natuur. Neem lege flesjes, blikjes en ander afval mee naar huis. Ruim eventueel tijdens je tocht door de natuur zwerfafval op. Zo voorkom je dat anderen zich storen aan afval dat aan onzorgvuldigheid van onze groep verweten wordt.
4. Wees zorgvuldig met afval. Ruim afval – waar dat zin heeft – gescheiden op.
5. Wees voorzichtig met vuur. Houdt altijd toezicht als er vuur is en zorg dat je iets bij de hand hebt om te blussen. In een brandgevaarlijke omgeving is vuur, dus ook roken, verboden. Een achtergelaten stukje glas kan een vuurzee veroorzaken.
6. Houd rekening met dieren in de omgeving. Wees terughoudend in het gebruik van muziek (radio’s, smartphones) in de natuur en zie er op toe dat de rust en stilte niet (teveel) verstoord wordt.

F. Contact met derden

Wanneer iemand van de pers zich bij je meldt, dan stuur je deze altijd door naar een beroepskracht van Y Camps.

G. Privacy

1. Alle informatie die door ouders/verzorgers/deelnemers op het inschrijfformulier wordt vermeld, dient vertrouwelijk te worden behandeld. Gebruik deze informatie alleen om de juiste begeleiding te kunnen bieden.
2. Na afloop van het kamp dienen de formulieren vernietigd te worden.
3. Denk goed na welke informatie je deelt op sociale media en internet. Verdiep je in het beleid omtrent sociale media zoals Y Camps dat heeft opgesteld.

H. Klachten, vertrouwenscommissie

Indien een begeleider zich niet aan deze regels wil houden en/of deze regels op grove wijze schendt, zal de desbetreffende begeleider met onmiddellijke ingang door een beroepskracht van Y Camps worden geschorst van zijn/haar taak. Voordat de geschorste weer als begeleider op kamp mag dient een gesprek te zijn geweest met een
beroepskracht van Y Camps. Zijn gedrag moet duidelijk veranderd zijn en binnen de gedragscode passen. Indien een begeleider signaleert dat er door een ander dan hemzelf gedragingen zijn die niet passen binnen deze gedragscode is hij verplicht hiervan melding te maken bij het hoofdkantoor van Y Camps. Zie voor actuele contactgegevens de website www.ycamps.nl.

Wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen tijdens je werk, dan kun je je wenden tot de Coördinator Vakantie (06-83650289) of de hoofdstaf van het kamp. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn, dan heb je de mogelijkheid je te wenden tot een van onze externe vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de eerste opvang en begeleiding van medewerkers die grensoverschrijdend gedrag (hebben) ervaren rond agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie of pesten.
Hij/zij biedt een luisterend oor, advies en bijstand. Ook kan de vertrouwenspersoon je uitleg geven over de klachtenregeling en de externe Klachtencommissie. Indien er klachten zijn kunnen die worden ingediend bij de beroepskrachten van Y Camps. Klachten over een beroepskracht kunnen worden ingediend bij de vertrouwenspersonen van Vereniging YMCA Nederland: mw. Marloes Meijer, te bereiken op 06-36 50 19 73 of meijer.marloes@gmail.com en dhr. Albert Jan Stam, te bereiken op 06-51 56 35 36 of ch.a.j.stam@kpnmail.nl.

I. Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Iedereen die voor Y Camps op welke manier dan ook werkzaam is, dient in het bezit te zijn van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een VOG is twee jaar geldig vanaf het moment dat hij aangevraagd is. De VOG moet voor aanvang van de activiteit (vakantie, reis, kamp, etc.) door Y Camps zijn ontvangen.