1. Aanmelding

Het centrale adres voor aanmeldingen en informatie is:

Y Camps
Soestdijkerweg 10 B
3734 MH Den Dolder
Tel.: 035-6668777
E-mail: info@ycamps.nl

2. Reissom

De gepubliceerde reissom is per persoon, tenzij anders wordt aangegeven. Hierin zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals die op onze website worden vermeld. De reissommen zijn zo nauwkeurig mogelijk berekend. Het recht om prijsverhogingen toe te passen, bijv. wegens prijsverhogingen van derden, blijft ons voorbehouden.

3. Betaling

Na boeking ontvangt u van ons de factuur. De betaling dient uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur gedaan te worden. Vermeld hierbij duidelijk het factuurnummer. Deze vindt u op de factuur.

4. Annuleringen

Een annulering door de deelnemer wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens de openingstijden van Y Camps, en dient schriftelijk of per e-mail te worden ingediend.

Indien u deze overeenkomst annuleert, bent u de volgende annuleringskosten verschuldigd:

4.1. Annulering
a.    tot de 28ste dag vóór vertrek: 25% van de reissom
b.    vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag van  vertrek: 50 % van de reissom
c.    vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 75% van de reissom
d.    De dag van vertrek of later: de volledige reissom

4.2 Omboeken
Omboeken is mogelijk. Daar wordt echter wel € 12,50 (administratiekosten) voor in rekening gebracht.

5. Onderbreking

Het tijdens een kamp terugkeren naar huis i.v.m. ziekte van familieleden of om welke reden dan ook, is geheel voor eigen rekening. Er kan geen restitutie gegeven worden van de betaalde deelnemersgelden.

6. Opzegging door Y Camps

Indien een kamp wegens te geringe deelname – zulks te onzer beoordeling – niet door kan gaan, wordt hiervan in de regel 1 maand voor de vertrekdag kennis gegeven. In dat geval zullen alle door de deelnemers gestorte deelnemersgelden worden terugbetaald. Op verdere aanspraken kan de inschrijver geen rechten doen gelden. Alleen wanneer het afgelasten van een kamp is toe te schrijven aan overmacht, kan een deel van de reissom worden ingehouden.

7. Reisbescheiden

De inlichtingen omtrent het kamp zullen in de regel uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de deelnemer worden gesteld.

8. Aansprakelijkheid

Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden ons niet. Van de gepubliceerde programma’s kan worden afgeweken, wanneer wij of de reisleiding zulks om bepaalde redenen noodzakelijk achten. Wanneer door een of andere oorzaak, bijv. vertraging, staking, e.d., schade of kosten ontstaan kunnen wij in geen enkel opzicht daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

9. Uitsluiting

Wanneer blijkt dat een deelnemer zich aan wangedrag schuldig maakt tijdens een kamp en wel zodanig dat een goede uitvoering van een kamp daardoor naar het oordeel van de kampleiding en naar het onze wordt bemoeilijkt of zou kunnen worden bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. De betrokken deelnemer heeft dan geen enkel recht op restitutie van het deelnemersgeld of een gedeelte daarvan.

10. Garantiestelling financieel onvermogen:

Voor alle vakantiekampen georganiseerd door YMCA/Y Camps geldt het volgende: een garantstelling van de Stichting Vermogensbeheer YMCA Nederland in het geval van financieel onvermogen van de organisator van de reis waardoor de verplichtingen jegens de reiziger niet kunnen worden nagekomen.
Deze garantstelling zorgt ervoor dat de verplichtingen jegens de reiziger worden overgenomen door Stichting Vermogensbeheer YMCA Nederland of een terugbetaling van de reissom. Indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel van de reissom.

11. Tenslotte

a.    Deelnemers aan kampen die bijzondere zorg nodig hebben, dienen dit bij de aanmelding op te geven. Dit geldt ook voor medicijngebruikers (uiteraard gaan we discreet met deze gegevens om).
b.    Alle kampen zijn groepskampen en hebben een dagindeling, waaraan alle deelnemers zich houden en een weekprogramma waaraan alle deelnemers geacht worden deel te nemen. Instructies van kampleiding zijn bindend voor alle deelnemers.