Stichting

De stichting heeft een ANBI-keurmerk. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

ANBI status van:

Stichting Y Camps

bekend onder fiscaal nummer: 859632635

KvK nr: 73699136

gelegen aan de

Soestdijkerweg 10b
3734 MH Den Dolder

tel. 0356668777
email: info@ycamps.nl

De stichting is opgericht op 15 januari 2019.

Stichting

Het doel van de stichting is stimuleren, ondersteunen en bevorderen van de ontwikkeling van hulpbehoevende jongeren, en voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Bij de verwezenlijking van de doelstelling zal de stichting  hulpbehoevende jongeren stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid, hen te leren omgaan met zingeving en hen het besef bij te brengen dat ze deel uitmaken van een wereldgemeenschap.

De stichting tracht dit doel te verwezelijken onder meer door:

a. het organiseren en aanbieden van activiteiten, waaronder vakantiekampen, ten behoeve van voormelde jongeren;
b. het organiseren van trainings- en voorbereidingsdagen gerelateerd aan— de onder a. genoemde activiteiten;
c. het stimuleren van de integratie tussen hulpbehoevende jongeren en— andere jonge vrijwilligers en deelnemers die betrokken zijn bij YMCA- — Nederland;
d. het ontwikkelen, organiseren en aanbieden van nieuwe activiteiten die— aansluiten bij de doelgroep en/of maatschappelijke ontwikkelingen.  Met haar doelstelling beoogt Y Camps het algemeen belang te dienen.

Beleidsplan

Beleidsplan Y Camps 2019

Hoofddoelen uit het beleidsplan:

• Meer kinderen de mogelijkheid bieden om op vakantie te gaan met Y Camps;
• Zomerkampen aanbieden voor kinderen in armoede (bekend onder de naam Joykids);
• Meer mannelijke stafleden betrekken bij de vluchtelingenzomerkampen vanwege culturele achtergronden waarbij de man-vrouwverhouding anders is dan de Nederlandse cultuur;
• Meer continuïteit hebben in de aanmelding van nieuwe vrijwilligers;
• Meer inkomsten genereren vanuit fondsenwerving;
• Meer vrijwilligers inzetten op kantoor;
• Een planningstool aanschaffen voor de planning van vrijwilligers voor de zomerkampen;
• Een samenwerkingspartner zoeken om onze nieuwe doelgroep “kinderen in armoede” ook de komende jaren een vakantie te kunnen bieden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Annette Bouws – voorzitter

Robert Nijssen – penningmeester

Simone Labee – secretaris

Hennie Hiemstra – algemeen lid

Eddy Haket – algemeen lid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 2.4 punt 2 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

De beroepskrachten, die het werk uitvoeren, ontvangen een marktconform salaris vallend in de CAO Recreatie (RECRON). Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status van algemeen nut beogende instelling.

Jaarverslag en financiële verantwoording

Omdat de stichting pas sinds januari 2019 actief is, is er nog geen jaarverslag beschikbaar. Ditzelfde geldt voor de financiële verantwoording.