De stichting Y Camps is opgericht op 15 januari 2019.

Stichting

Het doel van de stichting is stimuleren, ondersteunen en bevorderen van de ontwikkeling van hulpbehoevende jongeren, en voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Bij de verwezenlijking van de doelstelling zal de stichting hulpbehoevende jongeren stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid, hen te leren omgaan met zingeving en hen het besef bij te brengen dat ze deel uitmaken van een wereldgemeenschap.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken onder meer door:

 1. het organiseren en aanbieden van activiteiten, waaronder vakantiekampen, ten behoeve van voormelde jongeren;
 2. het organiseren van trainings- en voorbereidingsdagen gerelateerd aan— de onder a. genoemde activiteiten;
 3. het stimuleren van de integratie tussen hulpbehoevende jongeren en— andere jonge vrijwilligers en deelnemers die betrokken zijn bij YMCA Nederland;
 4. het ontwikkelen, organiseren en aanbieden van nieuwe activiteiten die— aansluiten bij de doelgroep en/of maatschappelijke ontwikkelingen. Met haar doelstelling beoogt Y Camps het algemeen belang te dienen.

Beleidsplan

Beleidsplan Y Camps 2020

Hoofddoelen uit het beleidsplan:

 • Een samenwerkingspartner vinden om de zomerkampen voor  “kinderen in armoede” ook de komende jaren een vakantie te kunnen bieden.
 • Website vernieuwen om meer deelnemers te genereren en de vindbaarheid te verbeteren.
 • Onderzoeken als we een zomerkamp willen aanbieden voor kinderen met ASS-problematiek.
 • Onderzoeken of wij de KOPP/KOV-doelgroep vakanties kunnen bieden.
 • Vakantiekampen meer spreiden in het jaar om de bezetting qua stafleden op de kampen te verbeteren.
 • Het thema mentaal welbevinden als speerpunt tijdens de opleidingsweekenden. We willen hiermee het welbevinden van stafleden en deelnemers verhogen.
 • We willen een samenwerkingspartner vinden om kinderen met een lichte gedragsstoornis beter te bereiken en het aantal deelnemers op de kampen te verhogen.
 • We willen een kostenbesparing realiseren op de materialen en uitgaven van de zomerkampen.
 • We willen een intranetsite bouwen om vrijwilligers makkelijk toegang te geven tot belangrijke documenten en de planning van de zomerkampen.
 • Meer communicatie op sociale media om potentiële deelnemers te bereiken en voor de zomerkampen te interesseren.
 • Y Kids kampen kwalitatief verbeteren door de criteria voor aanmelding te verscherpen.
 • De coach een stevigere positie geven als back-up (zorg) voor de stafleden
 • Binding met vrijwilligers verbeteren.
 • Samenwerking met de hogeschool vormgeven om studenten meer te betrekken bij de zomerkampen teneinde stafleden te werven onder de studenten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Sjack Visser – voorzitter ai
 • Wybren Vlietstra- secretaris
 • Robert Nijssen – penningmeester
 • Marja van der Meer – algemeen lid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 2.4 punt 2 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

De beroepskrachten, die het werk uitvoeren, ontvangen een marktconform salaris vallend in de CAO Recreatie (RECRON). Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status van algemeen nut beogende instelling.

Jaarverslag en financiële verantwoording

Financieel jaarverslag stichting Y Camps 2019

Financieel jaarverslag stichting Y Camps 2020

De stichting heeft een ANBI-status. ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

ANBI status van:

Stichting Y Camps, bekend onder fiscaal nummer: 859632635, KvK nr: 73699136

gevestigd aan de:

Soestdijkerweg 10b
3734 MH Den Dolder

tel. 035-6668777
e-mail: info@ycamps.nl